PRIVACY   VERKLARING.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Omdat wij persoonsgegevens verwerken, hebben wij op basis van de AVG ons privacy beleid aangepast.
BNS BV , gevestigd te andelst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
M Pouwels is de Functionaris Gegevensbescherming van BNS regionaal.

Hij is te bereiken via info@bns-regionaal.nl

Contactgegevens: bns regionaal
Adres : geurdeland 6.

Plaats : ANDELST 6673DR

Website : bns-regionaal.nl

Voor meer informatie stuur een E-mail.
info@bns-regionaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
BNS BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Uw naam;
- Uw adres;
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over onze websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BNS regionaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Onze producten bij u te kunnen leveren en deze bij u te factureren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Voor BNS regionaal niet van toepassing.

Persoonsgegevens bewaren
BNS regionaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
BNS regionaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BNS regionaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BNS regionaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bns-regionaal.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabele zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BNS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tot Slot
Wij vertrouwen erop dat we u met deze privacy verklaring een helder beeld hebben gegeven van ons privacy beleid.
Mocht u echter nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via info@bns-regionaal.nl